Katha Sri Guru Granth Sahib
ALBUM

Katha Sri Guru Granth Sahib

Giani Thakur Singh

Tracks
0001-Ang-0001-Pankti-01
Giani Thakur Singh
38:54
0002-Ang-0001-Pankti-05
Giani Thakur Singh
36:54
0003-Ang-0001-Pankti-07
Giani Thakur Singh
27:43
0004-Ang-0001-Pankti-10
Giani Thakur Singh
28:42
0005-Ang-0002-Pankti-01
Giani Thakur Singh
29:51
0006-Ang-0002-Pankti-03
Giani Thakur Singh
32:06
0007-Ang-0002-Pankti-06
Giani Thakur Singh
28:11
0008-Ang-0002-Pankti-11
Giani Thakur Singh
23:46
0009-Ang-0002-Pankti-13
Giani Thakur Singh
35:21
0010-Ang-0002-Pankti-16
Giani Thakur Singh
29:42
0011-Ang-0003-Pankti-01
Giani Thakur Singh
29:23
0012-Ang-0003-Pankti-05
Giani Thakur Singh
30:41
0013-Ang-0003-Pankti-08
Giani Thakur Singh
31:21
0014-Ang-0003-Pankti-11
Giani Thakur Singh
32:00
0015-Ang-0003-Pankti-13
Giani Thakur Singh
30:03
0016-Ang-0003-Pankti-18
Giani Thakur Singh
28:53
0017-Ang-0004-Pankti-03
Giani Thakur Singh
31:17
0018-Ang-0004-Pankti-07
Giani Thakur Singh
24:00
0019-Ang-0004-Pankti-08
Giani Thakur Singh
28:12
0020-Ang-0004-Pankti-11
Giani Thakur Singh
29:29
0021-Ang-0004-Pankti-12
Giani Thakur Singh
25:16