Katha Sri Guru Granth Sahib
ALBUM

Katha Sri Guru Granth Sahib

Giani Thakur Singh

Tracks
0001-Ang-0001-Pankti-01
Giani Thakur Singh
38:54
0002-Ang-0001-Pankti-05
Giani Thakur Singh
36:54
0003-Ang-0001-Pankti-07
Giani Thakur Singh
27:43
0004-Ang-0001-Pankti-10
Giani Thakur Singh
28:42
0005-Ang-0002-Pankti-01
Giani Thakur Singh
29:51
0006-Ang-0002-Pankti-03
Giani Thakur Singh
32:06
0007-Ang-0002-Pankti-06
Giani Thakur Singh
28:11
0008-Ang-0002-Pankti-11
Giani Thakur Singh
23:46
0009-Ang-0002-Pankti-13
Giani Thakur Singh
35:21
0010-Ang-0002-Pankti-16
Giani Thakur Singh
29:42
0011-Ang-0003-Pankti-01
Giani Thakur Singh
29:23
0012-Ang-0003-Pankti-05
Giani Thakur Singh
30:41
0013-Ang-0003-Pankti-08
Giani Thakur Singh
31:21
0014-Ang-0003-Pankti-11
Giani Thakur Singh
32:00
0015-Ang-0003-Pankti-13
Giani Thakur Singh
30:03
0016-Ang-0003-Pankti-18
Giani Thakur Singh
28:53
0017-Ang-0004-Pankti-03
Giani Thakur Singh
31:17
0018-Ang-0004-Pankti-07
Giani Thakur Singh
24:00
0019-Ang-0004-Pankti-08
Giani Thakur Singh
28:12
0020-Ang-0004-Pankti-11
Giani Thakur Singh
29:29
0021-Ang-0004-Pankti-12
Giani Thakur Singh
25:16
0022-Ang-0004-Pankti-14
Giani Thakur Singh
26:11
0023-Ang-0004-Pankti-19
Giani Thakur Singh
10:17
0024-Ang-0005-Pankti-02
Giani Thakur Singh
35:34
0025-Ang-0005-Pankti-06
Giani Thakur Singh
36:23
0026-Ang-0005-Pankti-11
Giani Thakur Singh
28:09
0027-Ang-0005-Pankti-13
Giani Thakur Singh
23:27
0028-Ang-0005-Pankti-14
Giani Thakur Singh
22:29
0029-Ang-0005-Pankti-15
Giani Thakur Singh
28:26
0030-Ang-0006-Pankti-04
Giani Thakur Singh
30:45
0031-Ang-0006-Pankti-09
Giani Thakur Singh
29:35
0032-Ang-0006-Pankti-16
Giani Thakur Singh
31:24
0033-Ang-0006-Pankti-18
Giani Thakur Singh
23:17
0034-Ang-0007-Pankti-02
Giani Thakur Singh
28:23
0035-Ang-0007-Pankti-04
Giani Thakur Singh
34:28
0036-Ang-0007-Pankti-09
Giani Thakur Singh
30:09
0037-Ang-0007-Pankti-11
Giani Thakur Singh
23:53
0038-Ang-0007-Pankti-14
Giani Thakur Singh
25:12
0039-Ang-0007-Pankti-16-01
Giani Thakur Singh
30:07
0040-Ang-0007-Pankti-16-02
Giani Thakur Singh
28:52
0041-Ang-0007-Pankti-19
Giani Thakur Singh
27:28
0042-Ang-0008-Pankti-03
Giani Thakur Singh
32:19
0043-Ang-0008-Pankti-04
Giani Thakur Singh
33:44
0044-Ang-0008-Pankti-08
Giani Thakur Singh
32:18
0045-Ang-0008-Pankti-09
Giani Thakur Singh
27:31
0046-Ang-0008-Pankti-10
Giani Thakur Singh
31:57
0047-Ang-0008-Pankti-12
Giani Thakur Singh
27:48
0048-Ang-0008-Pankti-13
Giani Thakur Singh
38:14
0049-Ang-0008-Pankti-14
Giani Thakur Singh
23:48
0050-Ang-0009-Pankti-09
Giani Thakur Singh
30:59
0051-Ang-0009-Pankti-15
Giani Thakur Singh
37:00
0052-Ang-0010-Pankti-01
Giani Thakur Singh
25:40
0053-Ang-0010-Pankti-08
Giani Thakur Singh
34:03
0054-Ang-0010-Pankti-16
Giani Thakur Singh
29:22
0055-Ang-0011-Pankti-04
Giani Thakur Singh
37:32
0056-Ang-0011-Pankti-14
Giani Thakur Singh
25:32
0057-Ang-0012-Pankti-02
Giani Thakur Singh
36:17
0058-Ang-0012-Pankti-11
Giani Thakur Singh
24:42
0059-Ang-0012-Pankti-12
Giani Thakur Singh
41:55
0060-Ang-0013-Pankti-01
Giani Thakur Singh
32:01
0061-Ang-0013-Pankti-03
Giani Thakur Singh
32:39
0062-Ang-0013-Pankti-08
Giani Thakur Singh
24:12
0063-Ang-0013-Pankti-09
Giani Thakur Singh
39:41
0064-Ang-0013-Pankti-14
Giani Thakur Singh
26:20
0065-Ang-0013-Pankti-15
Giani Thakur Singh
34:44
0066-Ang-0014-Pankti-01
Giani Thakur Singh
16:18
0067-Ang-0014-Pankti-02
Giani Thakur Singh
34:47
0068-Ang-0015-Pankti-02
Giani Thakur Singh
14:15
0069-Ang-0015-Pankti-09
Giani Thakur Singh
27:24
0070-Ang-0015-Pankti-17
Giani Thakur Singh
25:50
0071-Ang-0016-Pankti-12
Giani Thakur Singh
33:43
0072-Ang-0017-Pankti-03
Giani Thakur Singh
34:03
0073-Ang-0017-Pankti-16
Giani Thakur Singh
36:22
0074-Ang-0018-Pankti-11
Giani Thakur Singh
28:55
0075-Ang-0018-Pankti-18
Giani Thakur Singh
49:32
0076-Ang-0019-Pankti-07
Giani Thakur Singh
23:09
0077-Ang-0019-Pankti-13
Giani Thakur Singh
35:57
0078-Ang-0020-Pankti-10
Giani Thakur Singh
22:29
0079-Ang-0020-Pankti-17
Giani Thakur Singh
38:55
0080-Ang-0021-Pankti-14
Giani Thakur Singh
35:45
0081-Ang-0022-Pankti-10
Giani Thakur Singh
36:49
0082-Ang-0023-Pankti-05
Giani Thakur Singh
40:09
0083-Ang-0024-Pankti-01
Giani Thakur Singh
37:43
0084-Ang-0024-Pankti-12
Giani Thakur Singh
30:41
0085-Ang-0024-Pankti-19
Giani Thakur Singh
37:14
0086-Ang-0025-Pankti-16
Giani Thakur Singh
24:35
0087-Ang-0026-Pankti-13
Giani Thakur Singh
20:48
0088-Ang-0027-Pankti-01
Giani Thakur Singh
39:00
0089-Ang-0028-Pankti-05
Giani Thakur Singh
28:20
0090-Ang-0029-Pankti-02
Giani Thakur Singh
29:50
0091-Ang-0029-Pankti-18
Giani Thakur Singh
40:10
0092-Ang-0030-Pankti-13
Giani Thakur Singh
19:39
0093-Ang-0031-Pankti-01
Giani Thakur Singh
28:52
0094-Ang-0031-Pankti-16
Giani Thakur Singh
31:40
0095-Ang-0032-Pankti-12
Giani Thakur Singh
41:14
0096-Ang-0033-Pankti-07
Giani Thakur Singh
34:07
0097-Ang-0033-Pankti-14
Giani Thakur Singh
19:33
0098-Ang-0034-Pankti-02
Giani Thakur Singh
39:49
0099-Ang-0034-Pankti-13
Giani Thakur Singh
27:21
0100-Ang-0035-Pankti-04
Giani Thakur Singh
28:18
0101-Ang-0035-Pankti-13
Giani Thakur Singh
22:57
0102-Ang-0036-Pankti-03
Giani Thakur Singh
34:13
0103-Ang-0036-Pankti-18
Giani Thakur Singh
30:59
0104-Ang-0036-Pankti-19
Giani Thakur Singh
26:00
0105-Ang-0037-Pankti-09
Giani Thakur Singh
17:03
0106-Ang-0038-Pankti-08
Giani Thakur Singh
38:24
0107-Ang-0039-Pankti-06
Giani Thakur Singh
30:23
0108-Ang-0039-Pankti-15
Giani Thakur Singh
34:13
0109-Ang-0041-Pankti-01
Giani Thakur Singh
27:19
0110-Ang-0041-Pankti-17
Giani Thakur Singh
31:33
0111-Ang-0043-Pankti-01
Giani Thakur Singh
36:46
0112-Ang-0043-Pankti-15
Giani Thakur Singh
23:34
0113-Ang-0044-Pankti-04
Giani Thakur Singh
27:57
0114-Ang-0044-Pankti-11
Giani Thakur Singh
34:50
0115-Ang-0045-Pankti-14
Giani Thakur Singh
27:18
0116-Ang-0046-Pankti-01
Giani Thakur Singh
23:05
0117-Ang-0046-Pankti-10
Giani Thakur Singh
13:24
0118-Ang-0046-Pankti-17
Giani Thakur Singh
27:19
0119-Ang-0047-Pankti-15
Giani Thakur Singh
35:05
0120-Ang-0048-Pankti-10
Giani Thakur Singh
23:26
0121-Ang-0049-Pankti-13
Giani Thakur Singh
38:45
0122-Ang-0051-Pankti-17
Giani Thakur Singh
35:58
0123-Ang-0052-Pankti-09
Giani Thakur Singh
24:58
0124-Ang-0053-Pankti-07
Giani Thakur Singh
18:31
0125-Ang-0053-Pankti-19
Giani Thakur Singh
20:08
0126-Ang-0054-Pankti-13
Giani Thakur Singh
17:48
0127-Ang-0055-Pankti-07
Giani Thakur Singh
25:28
0128-Ang-0055-Pankti-19
Giani Thakur Singh
20:12
0129-Ang-0056-Pankti-12
Giani Thakur Singh
22:56
0130-Ang-0057-Pankti-05
Giani Thakur Singh
30:48
0131-Ang-0057-Pankti-18
Giani Thakur Singh
25:27
0132-Ang-0058-Pankti-12
Giani Thakur Singh
21:11
0133-Ang-0059-Pankti-06
Giani Thakur Singh
21:10
0134-Ang-0059-Pankti-18
Giani Thakur Singh
21:31
0135-Ang-0060-Pankti-15
Giani Thakur Singh
72:54
0136-Ang-0061-Pankti-09
Giani Thakur Singh
20:59
0137-Ang-0062-Pankti-03
Giani Thakur Singh
19:02
0138-Ang-0062-Pankti-16
Giani Thakur Singh
23:03
0139-Ang-0063-Pankti-10
Giani Thakur Singh
15:16
0140-Ang-0064-Pankti-04
Giani Thakur Singh
14:15
0141-Ang-0064-Pankti-14
Giani Thakur Singh
30:39
0142-Ang-0065-Pankti-10
Giani Thakur Singh
22:27
0143-Ang-0066-Pankti-01
Giani Thakur Singh
34:32
0144-Ang-0067-Pankti-08
Giani Thakur Singh
20:16
0145-Ang-0068-Pankti-04
Giani Thakur Singh
32:24
0146-Ang-0069-Pankti-11
Giani Thakur Singh
22:19
0147-Ang-0070-Pankti-06
Giani Thakur Singh
20:46
0148-Ang-0071-Pankti-05
Giani Thakur Singh
30:07
0149-Ang-0071-Pankti-14
Giani Thakur Singh
27:31
0150-Ang-0073-Pankti-07
Giani Thakur Singh
36:18
0151-Ang-0074-Pankti-16
Giani Thakur Singh
20:25
0152-Ang-0075-Pankti-11
Giani Thakur Singh
24:33
0153-Ang-0076-Pankti-10
Giani Thakur Singh
23:53
0154-Ang-0077-Pankti-07
Giani Thakur Singh
15:52
0155-Ang-0078-Pankti-07
Giani Thakur Singh
38:59