Bhai Gurdas Dian Vaaran
ALBUM

Bhai Gurdas Dian Vaaran

Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)

Tracks
Vaar 19 Pauri 14 - Gurmukh Janam Savaar - 256
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:28
Vaar 30 Pauri 08 - Sohenay Saamratakh Jio - 512
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:26
01Vaar 01 Pauri 01 - Namaskaar Gurdev Ko - 1
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
16:44
Vaar 19 Pauri 15 - Gurmukh Sadh Asadh - 257
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:11
Vaar 30 Pauri 09 - Sach Samaiyan Dudh Vich - 513
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:02
02Vaar 01 Pauri 02 - Prithamai Saas Na Maas San - 2
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:09
Vaar 19 Pauri 16 - Sach Naou Kartaar - 258
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:26
Vaar 30 Pauri 10 - Koor Kapat Hathiaar Jio - 514
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:00
03Vaar 01 Pauri 03 - Chourasee Lakh Jooni Vich - 3
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:29
Vaar 19 Pauri 17 - Gurmukh Paaras Paras - 259
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:30
Vaar 30 Pauri 11 - Sach Soraj Pargaas Hai - 515
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:25
Vaar 01 Pauri 04 - Oankaar Aakaar Kar - 4
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:49
Vaar 19 Pauri 18 - Gurmukh Pandit Hoi - 260
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:46
Vaar 30 Pauri 12 - Sach Jhooth Doie Chagarhu - 516
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:17
Vaar 01 Pauri 05 - Chari Jug Kar Thapna - 5
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:54
Vaar 19 Pauri 19 - Gurmukh Satgur Vahu - 261
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:43
Vaar 30 Pauri 13 - Koor Suta Sach Jaagda - 517
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:58
Vaar 01 Pauri 06 - Tretay Chatree Roop Dhar - 6
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:31
Vaar 19 Pauri 20 - Gurmukh Poora Tol - 262
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:31
Vaar 30 Pauri 14 - Loon Sahib Da Khai Kai - 518
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:40
Vaar 01 Pauri 07 - Kalijug Choutha Thapiaa - 7
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:47
Vaar 19 Pauri 21 - Gurmukh Sukh Fal Pai - 263
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:01
Vaar 30 Pauri 15 - Nehchal Sacha The Hai - 519
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:32
Vaar 01 Pauri 08 - Chohou Beda Ke Dharam - 8
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:07
Vaar 20 Pauri 01 - Satgur Nanak Deo - 264
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
9:56
Vaar 30 Pauri 16 - Koor Aheera Pind Hai - 520
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:37
Vaar 01 Pauri 09 - Gautum Tapay Bechar Kae - 9
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:49
Vaar 20 Pauri 02 - Gurmukh Paras Hoi - ver 02 - 265
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:08
Vaar 30 Pauri 17 - Sach Sapooran Nirmala - 521
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:18
Vaar 01 Pauri 10 - Fir Jaiman Rikh Boliya Part 01 - 10
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:52
Vaar 20 Pauri 02 - Gurmukh Paras Hoi - 266
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:56
Vaar 30 Pauri 18 - Gurmukh Sach Alipat Hai - 522
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:47
Vaar 01 Pauri 10 - Fir Jaiman Rikh Boliya Part 02 - 11
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
0:43
Vaar 20 Pauri 03 - Gurmukh Sukh Fal Janam - 267
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:15
Vaar 30 Pauri 19 - Sach Sachava Maan Hai - 523
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:40
Vaar 01 Pauri 11 - Siyaam Ved Kou Sodh Kar - 12
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:47
Vaar 20 Pauri 04 - Gurmukh Aap Gavaie - 268
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:36
Vaar 30 Pauri 20 - Sach Sabhaou Majeeth Da - 524
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:18
Vaar 01 Pauri 12 - Dawapur Jug Beetat Bhay - 13
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:04
Vaar 20 Pauri 05 - Amrit Vele Uth Jaag - 269
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:18
Vaar 31 Pauri 01 - Sair Vicho Nikalai - 525
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
13:08
Vaar 01 Pauri 13 - Baed Atharban Mathan Kar - 14
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:56
Vaar 20 Pauri 06 - Pairee Pai Gursikh - 270
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:44
Vaar 31 Pauri 02 - Sujho Sujhan Tin Lou - 526
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
9:33
Vaar 01 Pauri 14 - Sekhnaag Patanjal Mathiya - 15
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:05
Vaar 20 Pauri 07 - Gursikha Gursikh Mel - 271
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:29
Vaar 31 Pauri 03 - SSaavan Van Hariavalai - 527
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:58
Vaar 01 Pauri 15 - Jug Jug Mer Sareer - 16
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:35
Vaar 20 Pauri 08 - Sacha Khabba Soun Na - 272
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:58
Vaar 31 Pauri 04 - Aap Bhala Sabh Jag - Version 02 - 528
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
17:25
Vaar 01 Pauri 16 - Kaljug Kee Sadh Sadhna - 17
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:30
Vaar 20 Pauri 09 - Kirat Virat Man Dharam - 273
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:24
Vaar 31 Pauri 04 - Aap Bhala Sabh Jag - 529
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:58
Vaar 01 Pauri 17 - Juggardee Jab Hovhe - 18
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:44
Vaar 20 Pauri 10 - Gursikha Gursikh Seva - 274
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:08
Vaar 31 Pauri 05 - Sooraj Ghar Avtaar - Version 02 - 530
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
8:06
Vaar 01 Pauri 18 - Kaljug Bodh Avtaar Hai - 19
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:59
Vaar 20 Pauri 11 - Hoi Birakh Sansaar - 275
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:55
Vaar 31 Pauri 05 - Sooraj Ghar Avtaar - 531
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:38
Vaar 01 Pauri 19 - Bhay Gilaan Jagat Vich Part 01 - 20
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:05
Vaar 20 Pauri 12 - Lohay Tach Tachaei - 276
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:58
Vaar 31 Pauri 06 - Jio Kar Nirmal Aarsee - Version 02 - 532
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:09
Vaar 01 Pauri 19 - Bhay Gilaan Jagat Vich Part 02 - 21
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
0:54
Vaar 20 Pauri 13 - Mannai Satgur Hukam - 277
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:23
Vaar 31 Pauri 06 - Jio Kar Nirmal Aarsee - 533
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:02
Vaar 01 Pauri 20 - Bahu Vatee Jag Chaliya - 22
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:06
Vaar 20 Pauri 14 - Satgur Darsan Dekh - 278
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:15
Vaar 31 Pauri 07 - Ikat Sooraj Athvai - Version 02 - 534
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:30
Vaar 01 Pauri 21 - Char Varan Char Majhabha - 23
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:33
Vaar 20 Pauri 15 - Jog Jugat Gursikh - 279
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:18
Vaar 31 Pauri 07 - Ikat Sooraj Athvai - 535
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:22
Vaar 01 Pauri 22 - Charay Jagay Chahu Jugee - 24
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:55
Vaar 20 Pauri 16 - Mundra Gur Updesh - 280
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:57
Vaar 31 Pauri 08 - Moulai Amb Basant Rut - Version 02 - 536
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
9:07
Vaar 01 Pauri 23 - Sunee Parkaar Dataar Prabh - 25
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:57
Vaar 20 Pauri 17 - Sinni Surat Visekh - 281
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:58
Vaar 31 Pauri 08 - Moulai Amb Basant Rut - 537
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
8:38
Vaar 01 Pauri 27 - Satgur Nanak Pargatiya - 26
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:19
Vaar 20 Pauri 18 - Gur Sikh Sun Gursikh - 282
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:47
Vaar 31 Pauri 09 - Je Kar Udharee Pootna - Version 02 - 538
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
11:08
Vaar 01 Pauri 28 - Babay Dithee Prithamee - 27
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
10:16
Vaar 20 Pauri 19 - Satranj Bajee Khel - Version 02 - 283
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:04
Vaar 31 Pauri 09 - Je Kar Udharee Pootna - 539
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
10:32
Vaar 01 Pauri 29 - Fir Poochan Sidh Nanaka - 28
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:09
Vaar 20 Pauri 19 - Satranj Bajee Khel - 284
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:00
Vaar 31 Pauri 10 - Pai Khajooree Jeeviai - Version 02 - 540
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
6:16
Vaar 01 Pauri 30 - Kal Aee Kutay Mohee Part 01 - 29
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:06
Vaar 20 Pauri 20 - Bhai Vich Niman Nim - 285
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:32
Vaar 31 Pauri 10 - Pai Khajooree Jeeviai - 541
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
6:37
Vaar 01 Pauri 30 - Kal Aee Kutay Mohee Part 02 - 30
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
6:01
Vaar 20 Pauri 21 - Gau Parmeshar Jae - 286
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:34
Vaar 31 Pauri 11 - Thom Kathooree Vaas Jio - Version 02 - 542
5:33
Vaar 01 Pauri 31 - Sidhee Manai Beechariya - 31
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:28
Vaar 21 Pauri 01 - Paatsaha Paatsah Sat - 287
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:23
Vaar 31 Pauri 11 - Thom Kathooree Vaas Jio - 543
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:27
Vaar 01 Pauri 32 - Baba Fir Makke Gaya - 32
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
10:59
Vaar 21 Pauri 02 - Brahme Bisan Mahesh - 288
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:38
Vaar 31 Pauri 12 - Ik Vechan Hathiaar - Version 02 - 544
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:08
Vaar 01 Pauri 33 - Poochan Gal Imaan Dee - 33
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:57
Vaar 21 Pauri 03 - Peer Paikambar Hoi - 289
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:51
Vaar 31 Pauri 12 - Ik Vechan Hathiaar - 545
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:56
Vaar 01 Pauri 34 - Dharee Nishanee Kosh Dee - 34
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:30
Vaar 21 Pauri 04 - Sun Aakhan Vakhaan - 290
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:23
Vaar 31 Pauri 13 - Sat Santokh Daya - Version 02 - 546
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:18
Vaar 01 Pauri 35 - Baba Gaiya Baghdad Nu - 35
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:56
Vaar 21 Pauri 05 - Lakh Lakh Roop Saroop - 291
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:27
Vaar 31 Pauri 13 - Sat Santokh Daya - 547
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:06
Vaar 01 Pauri 36 - Puchai Peer Takraar Kar - 36
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:32
Vaar 21 Pauri 06 - Siv Saktee Da Mel - 292
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:27
Vaar 31 Pauri 14 - Chanan Birakh Subaas - Version 02 - 548
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:41
Vaar 01 Pauri 37 - Gar Baghdad Nivaikai - 37
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:55
Vaar 21 Pauri 07 - Sahas Sianap Lakh - 293
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:47
Vaar 31 Pauri 14 - Chanan Birakh Subaas - 549
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:27
Vaar 01 Pauri 38 - Baba Aaiya Kartarpur - Version 02 - 38
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:28
Vaar 21 Pauri 08 - Lakh Peer Patsah Parchay - 294
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:51
Vaar 31 Pauri 15 - Bhala Sabhao Majeeth - Version 02 - 550
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:48
Vaar 01 Pauri 38 - Baba Aaiya Kartarpur - 39
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
10:20
Vaar 21 Pauri 09 - Lakh Sahib Sirdaar - 295
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:03
Vaar 31 Pauri 15 - Bhala Sabhao Majeeth - 551
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:41
Vaar 01 Pauri 39 - Mela Sun Shivraat Da - version 02 - 40
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:26
Vaar 21 Pauri 10 - Lakh Datay Dataar - 296
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:38
Vaar 31 Pauri 16 - Panee Pathar Leek - Version 02 - 552
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:34
Vaar 01 Pauri 39 - Mela Sun Shivraat Da - 41
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:09
Vaar 21 Pauri 11 - Soor Veer Variyam - 297
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:09
Vaar 31 Pauri 16 - Panee Pathar Leek - 553
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:25
Vaar 01 Pauri 40 - Khadee Khanas Jogisra - Version 02 - 42
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:24
Vaar 21 Pauri 12 - Hikmat Lakh Hakeem - 298
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:44
Vaar 31 Pauri 17 - Virtee Haan Vekhaneea - Version 02 - 554
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:27
Vaar 01 Pauri 40 - Khadee Khanas Jogisra - 43
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:08
Vaar 21 Pauri 13 - Lakh Lakh Peer Mureed - 299
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:06
Vaar 31 Pauri 17 - Virtee Haan Vekhaneea - 555
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
6:56
Vaar 01 Pauri 41 - Ih Sun Bachan Jogisra - Version 02 - 44
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:57
Vaar 21 Pauri 14 - Uche Mehal Usaari - 300
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:30
Vaar 31 Pauri 18 - Bhalla Bura Saisaar - Version 02 - 556
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
13:48
Vaar 01 Pauri 41 - Ih Sun Bachan Jogisra - 45
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:47
Vaar 21 Pauri 15 - Teerath Lakh Karoor - 301
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:06
Vaar 31 Pauri 18 - Bhalla Bura Saisaar - 557
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
12:44
Vaar 01 Pauri 42 - Sidh Bolay Sun Nanaka - Version 02 - 46
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:03
Vaar 21 Pauri 16 - Popleea Bharnaal Lakh - 302
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:28
Vaar 31 Pauri 19 - Soin Lanka Vadda Gar - Version 02 - 558
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:14
Vaar 01 Pauri 42 - Sidh Bolay Sun Nanaka - 47
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:53
Vaar 21 Pauri 17 - Trai Gun Maya Khel - 303
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:22
Vaar 31 Pauri 19 - Soin Lanka Vadda Gar - 559
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:52
Vaar 01 Pauri 43 - Baba Bolai Nath Ji - Version 02 - 48
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:01
Vaar 21 Pauri 18 - Kudrat Ik Kavao - 304
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:38
Vaar 31 Pauri 20 - Ramchand Kaaran Karan - Version 02 - 560
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:59
Vaar 01 Pauri 43 - Baba Bolai Nath Ji - 49
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:51
Vaar 21 Pauri 19 - Kudrat Agam Athah - 305
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:13
Vaar 31 Pauri 20 - Ramchand Kaaran Karan - 561
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:47
Vaar 01 Pauri 44 - Babay Keetee Sidh Gosht - Version 02 - 50
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:12
Vaar 21 Pauri 20 - Aad Purkh Parmaad - 306
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:02
Vaar 32 Pauri 01 - Pehila Gurmukh Janam Lai - - Version 02 - 562
6:39
Vaar 01 Pauri 44 - Babay Keetee Sidh Gosht - 51
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:58
Vaar 22 Pauri 01 - Niradhar Nirankar - 307
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
8:25
Vaar 32 Pauri 01 - Pehila Gurmukh Janam Lai - Alternative - 563
3:48
Vaar 01 Pauri 45 - Ziaarat Kar Multaan Di - Version 02 - 52
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
8:34
Vaar 22 Pauri 02 - Niralabh Nirbaan - 308
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:54
Vaar 32 Pauri 01 - Pehila Gurmukh Janam Lai - 564
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:17
Vaar 01 Pauri 45 - Ziaarat Kar Multaan Di - 53
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:15
Vaar 22 Pauri 03 - Orak Orak Bhal - 309
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:41
Vaar 32 Pauri 02 - Disat Daras Liv Saavdhaan - Version 02 - 565
4:21
Vaar 01 Pauri 46 - So Tikka So Chattar - 54
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:20
Vaar 22 Pauri 04 - Sacha Sirjanhaa Sach - 310
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:12
Vaar 32 Pauri 02 - Disat Daras Liv Saavdhaan - 566
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:06
Vaar 01 Pauri 47 - Dichai Porab Devna - 55
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:10
Vaar 22 Pauri 05 - Kevad Aakha Sach - 311
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:59
Vaar 32 Pauri 03 - Gurmukh Rang Na Disehee - Version 02 - 567
2:48
Vaar 01 Pauri 48 - Panj Piyalai Panj Peer - 56
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:20
Vaar 22 Pauri 06 - Raag Naad Sanbaad - 312
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:27
Vaar 32 Pauri 03 - Gurmukh Rang Na Disehee - 568
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:39
Vaar 01 Pauri 49 - Satjug Satgur Vasdev - 57
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:29
Vaar 22 Pauri 07 - Trai Sat Angul Lai - 313
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:12
Vaar 32 Pauri 04 - Ghughoo Sujh Na Sujhaee - Version 02 - 569
5:45
Vaar 02 Pauri 01 - Aapanray Hath Aarsee - 58
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
6:38
Vaar 22 Pauri 08 - Jyoti Jyot Jagai - 314
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:56
Vaar 32 Pauri 04 - Ghughoo Sujh Na Sujhaee - 570
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:25
Vaar 02 Pauri 02 - Jeeo Jantree Hath Jantar Lai - 59
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:23
Vaar 22 Pauri 09 - Kevad Ik Kavao - 315
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:05
Vaar 32 Pauri 05 - Annai Agai Aarsee - Version 02 - 571
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:10
Vaar 02 Pauri 03 - Aapay Bhukha Hoi Kai - 60
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:49
Vaar 22 Pauri 10 - Satgur Sach Nao - 316
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:37
Vaar 32 Pauri 05 - Annai Agai Aarsee - 572
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:53