Bhai Gurdas Dian Vaaran
ALBUM

Bhai Gurdas Dian Vaaran

Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)

Tracks
Vaar 19 Pauri 14 - Gurmukh Janam Savaar - 256
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:28
Vaar 30 Pauri 08 - Sohenay Saamratakh Jio - 512
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:26
01Vaar 01 Pauri 01 - Namaskaar Gurdev Ko - 1
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
16:44
Vaar 19 Pauri 15 - Gurmukh Sadh Asadh - 257
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:11
Vaar 30 Pauri 09 - Sach Samaiyan Dudh Vich - 513
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:02
02Vaar 01 Pauri 02 - Prithamai Saas Na Maas San - 2
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:09
Vaar 19 Pauri 16 - Sach Naou Kartaar - 258
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:26
Vaar 30 Pauri 10 - Koor Kapat Hathiaar Jio - 514
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:00
03Vaar 01 Pauri 03 - Chourasee Lakh Jooni Vich - 3
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:29
Vaar 19 Pauri 17 - Gurmukh Paaras Paras - 259
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:30
Vaar 30 Pauri 11 - Sach Soraj Pargaas Hai - 515
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:25
Vaar 01 Pauri 04 - Oankaar Aakaar Kar - 4
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:49
Vaar 19 Pauri 18 - Gurmukh Pandit Hoi - 260
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:46
Vaar 30 Pauri 12 - Sach Jhooth Doie Chagarhu - 516
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:17
Vaar 01 Pauri 05 - Chari Jug Kar Thapna - 5
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:54
Vaar 19 Pauri 19 - Gurmukh Satgur Vahu - 261
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:43
Vaar 30 Pauri 13 - Koor Suta Sach Jaagda - 517
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:58
Vaar 01 Pauri 06 - Tretay Chatree Roop Dhar - 6
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:31
Vaar 19 Pauri 20 - Gurmukh Poora Tol - 262
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:31
Vaar 30 Pauri 14 - Loon Sahib Da Khai Kai - 518
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:40
Vaar 01 Pauri 07 - Kalijug Choutha Thapiaa - 7
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:47
Vaar 19 Pauri 21 - Gurmukh Sukh Fal Pai - 263
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:01
Vaar 30 Pauri 15 - Nehchal Sacha The Hai - 519
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:32
Vaar 01 Pauri 08 - Chohou Beda Ke Dharam - 8
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:07
Vaar 20 Pauri 01 - Satgur Nanak Deo - 264
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
9:56
Vaar 30 Pauri 16 - Koor Aheera Pind Hai - 520
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:37
Vaar 01 Pauri 09 - Gautum Tapay Bechar Kae - 9
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:49
Vaar 20 Pauri 02 - Gurmukh Paras Hoi - ver 02 - 265
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:08
Vaar 30 Pauri 17 - Sach Sapooran Nirmala - 521
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:18
Vaar 01 Pauri 10 - Fir Jaiman Rikh Boliya Part 01 - 10
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:52
Vaar 20 Pauri 02 - Gurmukh Paras Hoi - 266
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:56
Vaar 30 Pauri 18 - Gurmukh Sach Alipat Hai - 522
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:47
Vaar 01 Pauri 10 - Fir Jaiman Rikh Boliya Part 02 - 11
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
0:43
Vaar 20 Pauri 03 - Gurmukh Sukh Fal Janam - 267
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:15
Vaar 30 Pauri 19 - Sach Sachava Maan Hai - 523
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:40
Vaar 01 Pauri 11 - Siyaam Ved Kou Sodh Kar - 12
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:47
Vaar 20 Pauri 04 - Gurmukh Aap Gavaie - 268
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:36
Vaar 30 Pauri 20 - Sach Sabhaou Majeeth Da - 524
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:18
Vaar 01 Pauri 12 - Dawapur Jug Beetat Bhay - 13
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:04
Vaar 20 Pauri 05 - Amrit Vele Uth Jaag - 269
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:18
Vaar 31 Pauri 01 - Sair Vicho Nikalai - 525
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
13:08
Vaar 01 Pauri 13 - Baed Atharban Mathan Kar - 14
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:56
Vaar 20 Pauri 06 - Pairee Pai Gursikh - 270
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:44
Vaar 31 Pauri 02 - Sujho Sujhan Tin Lou - 526
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
9:33
Vaar 01 Pauri 14 - Sekhnaag Patanjal Mathiya - 15
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:05
Vaar 20 Pauri 07 - Gursikha Gursikh Mel - 271
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:29
Vaar 31 Pauri 03 - SSaavan Van Hariavalai - 527
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:58
Vaar 01 Pauri 15 - Jug Jug Mer Sareer - 16
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:35
Vaar 20 Pauri 08 - Sacha Khabba Soun Na - 272
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:58
Vaar 31 Pauri 04 - Aap Bhala Sabh Jag - Version 02 - 528
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
17:25
Vaar 01 Pauri 16 - Kaljug Kee Sadh Sadhna - 17
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:30
Vaar 20 Pauri 09 - Kirat Virat Man Dharam - 273
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:24
Vaar 31 Pauri 04 - Aap Bhala Sabh Jag - 529
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:58
Vaar 01 Pauri 17 - Juggardee Jab Hovhe - 18
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:44
Vaar 20 Pauri 10 - Gursikha Gursikh Seva - 274
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:08
Vaar 31 Pauri 05 - Sooraj Ghar Avtaar - Version 02 - 530
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
8:06
Vaar 01 Pauri 18 - Kaljug Bodh Avtaar Hai - 19
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:59
Vaar 20 Pauri 11 - Hoi Birakh Sansaar - 275
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:55
Vaar 31 Pauri 05 - Sooraj Ghar Avtaar - 531
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:38
Vaar 01 Pauri 19 - Bhay Gilaan Jagat Vich Part 01 - 20
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:05
Vaar 20 Pauri 12 - Lohay Tach Tachaei - 276
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:58
Vaar 31 Pauri 06 - Jio Kar Nirmal Aarsee - Version 02 - 532
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:09
Vaar 01 Pauri 19 - Bhay Gilaan Jagat Vich Part 02 - 21
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
0:54
Vaar 20 Pauri 13 - Mannai Satgur Hukam - 277
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:23
Vaar 31 Pauri 06 - Jio Kar Nirmal Aarsee - 533
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:02
Vaar 01 Pauri 20 - Bahu Vatee Jag Chaliya - 22
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:06
Vaar 20 Pauri 14 - Satgur Darsan Dekh - 278
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:15
Vaar 31 Pauri 07 - Ikat Sooraj Athvai - Version 02 - 534
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:30
Vaar 01 Pauri 21 - Char Varan Char Majhabha - 23
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
7:33
Vaar 20 Pauri 15 - Jog Jugat Gursikh - 279
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:18
Vaar 31 Pauri 07 - Ikat Sooraj Athvai - 535
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:22
Vaar 01 Pauri 22 - Charay Jagay Chahu Jugee - 24
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:55
Vaar 20 Pauri 16 - Mundra Gur Updesh - 280
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:57
Vaar 31 Pauri 08 - Moulai Amb Basant Rut - Version 02 - 536
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
9:07
Vaar 01 Pauri 23 - Sunee Parkaar Dataar Prabh - 25
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:57
Vaar 20 Pauri 17 - Sinni Surat Visekh - 281
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:58
Vaar 31 Pauri 08 - Moulai Amb Basant Rut - 537
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
8:38
Vaar 01 Pauri 27 - Satgur Nanak Pargatiya - 26
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
5:19
Vaar 20 Pauri 18 - Gur Sikh Sun Gursikh - 282
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:47
Vaar 31 Pauri 09 - Je Kar Udharee Pootna - Version 02 - 538
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
11:08
Vaar 01 Pauri 28 - Babay Dithee Prithamee - 27
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
10:16
Vaar 20 Pauri 19 - Satranj Bajee Khel - Version 02 - 283
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:04
Vaar 31 Pauri 09 - Je Kar Udharee Pootna - 539
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
10:32
Vaar 01 Pauri 29 - Fir Poochan Sidh Nanaka - 28
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:09
Vaar 20 Pauri 19 - Satranj Bajee Khel - 284
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:00
Vaar 31 Pauri 10 - Pai Khajooree Jeeviai - Version 02 - 540
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
6:16
Vaar 01 Pauri 30 - Kal Aee Kutay Mohee Part 01 - 29
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:06
Vaar 20 Pauri 20 - Bhai Vich Niman Nim - 285
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:32
Vaar 31 Pauri 10 - Pai Khajooree Jeeviai - 541
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
6:37
Vaar 01 Pauri 30 - Kal Aee Kutay Mohee Part 02 - 30
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
6:01
Vaar 20 Pauri 21 - Gau Parmeshar Jae - 286
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:34
Vaar 31 Pauri 11 - Thom Kathooree Vaas Jio - Version 02 - 542
5:33
Vaar 01 Pauri 31 - Sidhee Manai Beechariya - 31
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:28
Vaar 21 Pauri 01 - Paatsaha Paatsah Sat - 287
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:23
Vaar 31 Pauri 11 - Thom Kathooree Vaas Jio - 543
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
4:27
Vaar 01 Pauri 32 - Baba Fir Makke Gaya - 32
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
10:59
Vaar 21 Pauri 02 - Brahme Bisan Mahesh - 288
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:38
Vaar 31 Pauri 12 - Ik Vechan Hathiaar - Version 02 - 544
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:08
Vaar 01 Pauri 33 - Poochan Gal Imaan Dee - 33
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:57
Vaar 21 Pauri 03 - Peer Paikambar Hoi - 289
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:51
Vaar 31 Pauri 12 - Ik Vechan Hathiaar - 545
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:56
Vaar 01 Pauri 34 - Dharee Nishanee Kosh Dee - 34
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:30
Vaar 21 Pauri 04 - Sun Aakhan Vakhaan - 290
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:23
Vaar 31 Pauri 13 - Sat Santokh Daya - Version 02 - 546
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:18
Vaar 01 Pauri 35 - Baba Gaiya Baghdad Nu - 35
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:56
Vaar 21 Pauri 05 - Lakh Lakh Roop Saroop - 291
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:27
Vaar 31 Pauri 13 - Sat Santokh Daya - 547
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
3:06
Vaar 01 Pauri 36 - Puchai Peer Takraar Kar - 36
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
2:32
Vaar 21 Pauri 06 - Siv Saktee Da Mel - 292
Sant Baba Gurbachan Singh (Bhindranwale)
1:27
Vaar 31 Pauri 14 - Chanan Birakh Subaas - Version 02 - 548