Gurbani Sudh Path Bodh Samagam (Damdama Sahib - 7Jul to 7Aug 2006)
ALBUM

Gurbani Sudh Path Bodh Samagam (Damdama Sahib - 7Jul to 7Aug 2006)

Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)

Tracks
001 ARDASS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
30:15
002 ANG 1-8
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:01:20
003 PARCHAR 1
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
19:49
004 ANG 8-19
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
56:09
005 ANG 19-21
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
11:16
006 ANG 21-23
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
11:47
007 ANG 23-36
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
57:13
008 ANG 36-46 & Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
50:07
009 ANG 46-56
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
49:45
010 ANG 56-64
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
35:42
011 ANG 64-79
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
56:27
012 ANG 79-81
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
10:52
013 ANG 81-98
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:03:44
014 ANG 98-100
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
10:15
015 ANG 100-114
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
49:39
016 ANG 114-126
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
44:00
017 Q. ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
6:39
018 ANG 126-140
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:01:01
019 ANG 140-150
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
54:28
020 ANG 151-166
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:03:03
021 ANG 166-176
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
35:58
022 Q. ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
21:27
023 ANG 176-179
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
58:05
024 ANG 189-190
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
3:00
025 ANG 190-193
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
10:57
026 ANG 193-204
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
45:46
027 ANG 204-209
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
29:18
028 Q. ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
21:15
029 ANG 210-223
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
54:48
030 ANG 223-235
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
49:25
031 ANG 235-245
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
47:28
032 ANG 245-250
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
25:34
033 ANG250-258
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
36:05
034 ANG 258-259
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
11:04
035 ANG 259-263
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
22:33
036 ANG 263-275
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:04:32
037 ANG 275-286
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:01:49
038 ANG 286-301
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:15:15
039 ANG 301-317
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:18:18
040 ANG 317-318
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
5:36
041 ANG 318-327
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
49:08
042 ANG 327-331
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
22:14
043 ANG 331-340
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
38:02
044 ANG 340-346
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
35:48
045 ANG 347-362
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:17:36
046 ANG 362
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
0:54
047 ANG 362-376
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:02:07
048 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
12:49
049 ANG 376-388
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
58:54
050 ANG 388-400.mp3
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
55:35
051 ANG 400-416
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:14:23
052 ANG 416-434
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:16:50
053 ANG 434-449
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:01:29
054 ANG 462-465
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
59:30
055 ANG 465-473
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
13:18
056 ANG 473-477
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
32:27
057 ANG 477-478
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
18:16
058 ANG 478-488
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
3:23
059 ANG 489-503
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
50:21
060 ANG 503-515
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:00:49
061 ANG 515-517
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
8:26
062 ANG 517-528
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:02:09
063 ANG 528-541
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
55:13
064 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
16:10
065 ANG 541-555
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:03:40
066 ANG 555-570
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:03:40
067 ANG 570-584
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:02:15
068 ANG 584-598
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
58:43
069 ANG 598-610
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:05:37
070 ANG 610-620
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
40:37
071 ANG 620-625
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
24:31
072 ANG 625-644
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:15:07
073 ANG 644-656
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
51:39
074 Q.ANS & PARCHAR
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
20:03
075 ANG 656-666
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
49:47
076 ANG 666-675
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
37:51
077 ANG 675-678
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
15:12
078 ANG 678-694
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:08:37
079 ANG 694-705
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
51:09
080 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
11:26
081 ANG 705-717
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:02:11
082 ANG 718-727
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
56:08
083 ANG 728-733
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
23:03
084 ANG 733-737
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
24:33
085 ANG 737-739
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
9:59
086 ANG 739-753
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
59:24
087 ANG 753-766
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:06:03
088 ANG 766-778
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
58:49
089 ANG 778-790
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:01:58
090 ANG 790-793
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
16:21
091 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
19:48
092 ANG 793-807
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
59:51
093 ANG 807-820
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
54:24
094 ANG 820-831
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
59:28
095 ANG 831-844 & Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:12:48
096 ANG 844-858
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
59:48
097 ANG 859-875
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:06:55
098 ANG 876-893
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:04:25
099 ANG 893-906
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:00:38
100 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
9:57
101 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
4:53
102 ANG 906-920
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:04:08
103 ANG 920-934
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
57:53
104 ANG 934-942
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
42:57
105 ANG 942-946
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
21:40
106 ANG 947-956
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
51:34
107 ANG 957-960
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
13:24
108 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
5:56
109 ANG 960-974
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:01:42
110 ANG 975-989
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
51:58
111 ANG 990-1006
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:08:02
112 ANG 1006-1018
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
59:04
113 ANG 1018-1030
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
52:14
114 ANG 1030-1049
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:14:28
115 ANG 1049-1054
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
20:10
116 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
22:58
117 ANG 1054-1067
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:00:21
118 ANG 1067-1080
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
58:37
119 ANG 1080-1096
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:14:28
120 ANG 1096-1106
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
48:46
121 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
15:12
122 ANG 1107-1119
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
51:30
123 ANG 1119-1130
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
48:17
124 ANG 1130-1144
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:02:03
125 ANG 1144-1150 & Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
54:34
126 ANG 1150-1162
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:02:39
127 ANG 1162-1170
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
42:31
128 ANG 1171-1183
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
58:16
129 ANG 1183-1191
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
37:41
130 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
32:55
131 ANG 1191-1203
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
56:07
132 ANG 1203-1212
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
37:03
133 ANG 1212-1231
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:00:03
134 ANG 1231-1233 & Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
32:51
135 ANG 1233-1242
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
46:04
136 ANG 1242-1251
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
45:06
137 ANG 1251-1262
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
54:24
138  ANG 1262-1265
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
29:12
139 ANG 1265-1276
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:03:37
140 ANG 1276-1282
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
36:06
141 ANG 1282-1291
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
44:28
142 ANG 1291-1295
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
15:13
143 ANG 1295-1305
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
35:51
144 ANG 1305-1319
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:01:58
145 ANG 1319-1323
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
15:22
146 ANG 1323-1330
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
29:33
147 ANG 1330-1343
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:00:50
148 ANG 1343-1353
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
35:02
149 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
25:45
150 ANG 1353-1354
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
26:27
151 ANG 1354-1360
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
39:37
152 ANG 1360-1361
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
12:51
153 ANG 1361-1371
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:00:43
154 ANG 1371-1374
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
15:33
155 ANG 1374-1375
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
3:00
156 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
10:42
157 ANG 1375-1386
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:03:29
158 ANG 1386-1390
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
25:42
159 ANG 1391-1398
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
55:38
160 ANG 1398-1401
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
21:16
161 ANG 1401-1406
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
25:27
162 Q.ANS
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
22:39
163 ANG 1406-1421
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:05:01
164 ANG 1421-1421 & PARCHAR
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
51:34
165 ANG 1421-1429
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
1:01:48
166 ANG 1429-1430
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
17:01
167 Q.ANS,ARDASS & HUKAMNAMA
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
35:06
168 JAP JI SAHIB
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
56:44
169 JAAP SAHIB
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
46:48
170 TAV PRASAD SAVAIYE
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
9:20
171 CHAUPAI SAHIB
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
21:03
172 ANAND SAHIB
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
27:03
173 REHRAAS SAHIB
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
40:05
174 SOHILA SAHIB
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
15:07
175 Antka
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
2:23
176 PARCHAR 2
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
26:37
177 PARCHAR 3
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
23:09
178 PARCHAR 4
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
52:22
179 PARCHAR 5
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
44:33
180 PARCHAR 6
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
14:44
181 PARCHAR 7
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
14:59
182 PARCHAR 8
Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
24:19
More albums by Khalsa Prabandhak Jatha (Sampardai Bhindran Moga)
Track image
Not playing
0:00
0:00
NEW 
SIKHNET PLAY
Over 35,000 Gurbani audio tracks from close to 1000 musicians, streamed to you for free.